AngularJS 篩選器 filterAngularJS也可以很方便的做篩選的功能,續前例,在html內加一個ng-model

  1. Search: <input ng-model="query">  

然後在原本的迴圈內加上filter
基本語法
  1. {{ expression | filter }}  

  1. <li ng-repeat="phone in phones | filter:query">   
  2.     {{phone.name}}   
  3.     <p>{{phone.snippet}}</p>   
  4. </li>  

Demo
參考
官方文件
AngularJS入门教程09:过滤器

不只是search的filter,也可以做更進階的應用: AngularJS Filters

留言

熱門文章